آزمایشگاه مجهز

آزمایشگاه مجهز و پیشرفته فرنام بسپار سبب شده استانداردهای مهمی از جمله GM13 را اخذ نمائیم.

GM13