...

آزمایشگاه واحد صفادشت قابلیت انجام تستهای مربوط به محصولات خودرویی و ورق جداساز باتری را مطابق با نیاز مشتری با استفاده از دستگاههای آزمایشگاهی دقیق و به کمک همکاران توانمند دارد.