محاسبات استخر مستطیلی با دیواره شیب‌دار (60 یا 45 درجه)

محاسبه مساحت ورق مورد نیاز و حجم استخر
مقادیر ورودی
ارتفاع عمودی استخر
مقدار ثابت 1
طول ورقی که به عنوان مهار در ترانشه قرار میگیرد - بین 1 تا 2.5 (متر)
نتیجه محاسبات
مساحت کل ورق مورد نیاز بر حسب متر مربع
حجم کل استخر بر حسب متر مکعب
طول مستطیل کف استخر
عرض مستطیل کف استخر

محاسبات استخر مستطیلی با دیواره عمودی

محاسبه مساحت ورق مورد نیاز و حجم استخر
مقادیر ورودی
ارتفاع عمودی استخر
طول ورقی که به عنوان مهار در ترانشه قرار میگیرد - بین 1 تا 2.5 (متر)
نتیجه محاسبات
حجم کل استخر بر حسب متر مکعب
مساحت کل ورق مورد نیاز بر حسب متر مربع

محاسبات استخر استوانه‌ای

محاسبه مساحت ورق مورد نیاز و حجم استخر
مقادیر ورودی
ارتفاع عمودی استخر (متر)
طول ورقی که به عنوان مهار در ترانشه قرار میگیرد - بین 1 تا 2.5 (متر)
نتیجه محاسبات
حجم کل استخر بر حسب متر مکعب
مساحت کل ورق مورد نیاز بر حسب متر مربع