جناب آقای مهندس رضا قصری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

مهندس الکترونیک

سرکار خانم آرزو قصری

معاونت ستاد

کارشناسی ارشد EMBA

سرکار خانم آرلین قصری

معاونت بازرگانی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت استراتژیک مارکتینگ

جناب آقای مهندس محمد حسین حاجی علیان

مدیر واحد تحقیق و توسعه

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

سرکار خانم فرنور بابازاده

مدیر اداری و منابع انسانی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

جناب آقای میثم عرب

مدیر کارخانه عباس آباد

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

جناب آقای مهدی رمضانی هرندی

مدیر فروش ژئوسنتتیک

کارشناسی مهندسی عمران

سرکار خانم مهسا مدیری

مدیر مارکتینگ

کارشناسی مدیریت بازرگانی

جناب آقای خشایار جلالی 

مدیر فروش خودرویی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سرکار خانم اکرم خسروآبادی

مدیر مالی

لیسانس حسابداری

جناب آقای مهدی لعل آبدار

مدیر صادرات

لیسانس مدیریت دولتی

سرکار خانم مرجان انوشه

مدیر زنجیره تامین

لیسانس زبان انگلیسی