جناب آقای مهندس رضا قصری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

مهندس الکترونیک

سرکار خانم آرزو قصری

معاونت ستاد

فوق لیسانس EMBA

سرکار خانم آرلین قصری

معاونت بازرگانی

لیسانس علوم تغذیه

آقای مهندس محسن رحیمی مجد

معاونت اجرایی

فوق لیسانس شیمی کاربردی

جناب آقای اشکان پارسی

مدیر زنجیره تأمین

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

جناب آقای مهندس محمد حسین حاجی علیان

مدیر واحد تحقیق و توسعه

فوق لیسانس مهندسی پلیمر

سرکار خانم فرنور بابازاده

مدیر اداری و منابع انسانی

فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

جناب آقای میثم عرب

مدیر کارخانه عباس آباد

فوق لیسانس مهندسی عمران

جناب آقای رضا قرائت‌گو

مدیر مالی

فوق‌ لیسانس حسابداری

جناب آقای مهدی رمضانی هرندی

مدیر فروش ژئوسنتتیک

لیسانس مهندسی عمران

سرکار خانم مهسا مدیری

مدیر مارکتینگ

لیسانس مدیریت بازرگانی