جناب آقای مهندس رضا قصری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

مهندس الکترونیک

سرکار خانم مهندس آرزو قصری

معاونت ستاد

کارشناسی ارشد EMBA

سرکار خانم مهندس آرلین قصری

معاونت بازرگانی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت استراتژیک مارکتینگ

سرکار خانم مهسا مدیری

مدیر مارکتینگ

لیسانس مدیریت بازرگانی

جناب آقای مهندس محمد حسین حاجی علیان

مدیر واحد تحقیق و توسعه

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

سرکار خانم فرنور بابازاده

مدیر اداری و منابع انسانی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

جناب آقای مهندس میثم عرب

مدیر کارخانه عباس آباد

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

جناب آقای مهندس مهدی رمضانی هرندی

مدیر فروش ژئوسنتتیک

کارشناسی مهندسی عمران

سرکار خانم اکرم خسروآبادی

مدیر مالی

لیسانس حسابداری

سرکار خانم مرجان انوشه

مدیر بازرگانی (commercial manager)

لیسانس زبان انگلیسی