گروه ورق تبادل یونی

Home \ گروه ورق تبادل یونی

ورق تبادل یونی/سپراتور باتری

عرض ورق: ۱۶ سانتی متر
ضخامت ۲۳۰ تا ۲۷۰ میکرون
استاندارد: Sebang/Jungfer