معرفی مدیران

Home \ معرفی مدیران

جناب آقای مهندس رضا قصری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

مهندس الکترونیک

آقای دکتر مهدی الهیاری
دستیار مدیر عامل و معاونت اجرایی
دکتری مکانیک

سرکار خانم آرلین قصری

معاونت بازرگانی

لیسانس علوم تغذیه

سرکار خانم آرزو قصری

معاونت ستاد

فوق لیسانس EMBA

سرکار خانم آرزو قصری

معاونت ستاد

فوق لیسانس EMBA

سرکار خانم آرلین قصری

معاونت بازرگانی

لیسانس علوم تغذیه

آقای دکتر مهدی الهیاری
دستیار مدیر عامل و معاونت اجرایی
دکتری مکانیک

جناب آقای مهندس مجید سوری

مدیر فروش خودرویی و بسته‌بندی

مهندس متالوژی

جناب آقای اشکان پارسی

مدیر زنجیره تأمین

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

جناب آقای مهندس محمد حسین حاجی علیان

مدیر واحد تحقیق و توسعه

فوق لیسانس مهندسی پلیمر

آقای امیرمسعود موحدی راد

مدیر منابع انسانی
لیسانس مهندسی متالورژی صنعتی

آقای مهندس محسن رحیمی مجد

مدیر مهندسی کیفیت
فوق لیسانس شیمی کاربردی

سرکار خانم مهسا مدیری

مدیر مارکتینگ

لیسانس مدیریت بازرگانی